02166629009-09126422349

سیم افشان 0.5*1 سیمیا

196,000 5%
186,200 تومان

سیم افشان 0.75*1 سیمیا

274,000 5%
260,300 تومان

سیم افشان 1*1 سیمیا

365,000 5%
346,750 تومان

سیم افشان 1.5*1 سیمیا

485,000 5%
460,750 تومان

سیم افشان 2.5*1 سیمیا

790,000 5%
750,500 تومان

سیم افشان 4*1 سیمیا

1,250,000 5%
1,187,500 تومان

سیم افشان 6*1 سیمیا

1,870,000 5%
1,776,500 تومان

سیم افشان 10*1 سیمیا

3,460,000 5%
3,287,000 تومان

سیم افشان 16*1 سیمیا

5,440,000 5%
5,168,000 تومان

سیم افشان 25*1 سیمیا

8,250,000 5%
7,837,500 تومان

سیم افشان 35*1 سیمیا

12,100,000 5%
11,495,000 تومان

سیم افشان 50*1 سیمیا

16,600,000 5%
15,770,000 تومان

سیم افشان 70*1 سیمیا

23,960,000 5%
22,762,000 تومان

سیم افشان 95*1 سیمیا

30,700,000 5%
29,165,000 تومان

سیم افشان 120*1 سیمیا

38,130,000 5%
36,223,500 تومان

سیم افشان 150*1 سیمیا

48,090,000 5%
45,685,500 تومان

سیم افشان 185*1 سیمیا

تماس با فروشگاه

سیم افشان 240*1 سیمیا

تماس با فروشگاه

سیم افشان ارت 1*1 سیمیا

365,000 5%
346,750 تومان

سیم افشان ارت 4*1 سیمیا

1,250,000 5%
1,187,500 تومان

سیم افشان ارت 6*1 سیمیا

1,870,000 5%
1,776,500 تومان

سیم افشان ارت 10*1 سیمیا

3,460,000 5%
3,287,000 تومان

سیم افشان ارت 16*1 سیمیا

5,440,000 5%
5,168,000 تومان

سیم افشان ارت 25*1 سیمیا

8,250,000 5%
7,837,500 تومان

سیم افشان ارت 35*1 سیمیا

12,100,000 5%
11,495,000 تومان

سیم افشان ارت 50*1 سیمیا

16,600,000 5%
15,770,000 تومان

سیم افشان ارت 70*1 سیمیا

23,960,000 5%
22,762,000 تومان

سیم افشان ارت 95*1 سیمیا

30,700,000 5%
29,165,000 تومان

سیم افشان ارت 120*1 سیمیا

38,130,000 5%
36,223,500 تومان

سیم افشان ارت 150*1 سیمیا

48,090,000 5%
45,685,500 تومان