02166629009-09126422349
سیم افشان 0.5*1 سیمیا

سیم افشان 0.5*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 0.75*1 سیمیا

سیم افشان 0.75*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 1*1 سیمیا

سیم افشان 1*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 1.5*1 سیمیا

سیم افشان 1.5*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 2.5*1 سیمیا

سیم افشان 2.5*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 4*1 سیمیا

سیم افشان 4*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 6*1 سیمیا

سیم افشان 6*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 10*1 سیمیا

سیم افشان 10*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 16*1 سیمیا

سیم افشان 16*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 25*1 سیمیا

سیم افشان 25*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 35*1 سیمیا

سیم افشان 35*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 50*1 سیمیا

سیم افشان 50*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 70*1 سیمیا

سیم افشان 70*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان95*1 سیمیا

سیم افشان 95*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 120*1 سیمیا

سیم افشان 120*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 150*1 سیمیا

سیم افشان 150*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 185*1 سیمیا

سیم افشان 185*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان 240*1 سیمیا

سیم افشان 240*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 0.5*1 سیمیا

سیم افشان ارت 0.5*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 1*1 سیمیا

سیم افشان ارت 1*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 1.5*1 سیمیا

سیم افشان ارت 1.5*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 2.5*1 سیمیا

سیم افشان ارت 2.5*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 4*1 سیمیا

سیم افشان ارت 4*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 6*1 سیمیا

سیم افشان ارت 6*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 10*1 سیمیا

سیم افشان ارت 10*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 16*1 سیمیا

سیم افشان ارت 16*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 25*1 سیمیا

سیم افشان ارت 25*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 35*1 سیمیا

سیم افشان ارت 35*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 50*1 سیمیا

سیم افشان ارت 50*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 70*1 سیمیا

سیم افشان ارت 70*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 95*1 سیمیا

سیم افشان ارت 95*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 120*1 سیمیا

سیم افشان ارت 120*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 150*1 سیمیا

سیم افشان ارت 150*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 185*1 سیمیا

سیم افشان ارت 185*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
سیم افشان ارت 240*1 سیمیا

سیم افشان ارت 240*1 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*2 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*2 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*4 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*4 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*6 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*6 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*8 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*8 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*10 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*10 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*15 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*15 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*20 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*20 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.5*2*25 سیمیا

کابل زوجی 0.5*2*25 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*2 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*2 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*4 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*4 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*6 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*6 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*8 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*8 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*10 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*10 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*15 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*15 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*20 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*20 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*25 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*25 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*30 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*30 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*40 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*40 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*50 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*50 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*70 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*70 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل زوجی 0.6*2*100 سیمیا

کابل زوجی 0.6*2*100 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل کواکسیال RG-6 سیمیا

کابل کواکسیال RG-6 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل کواکسیال RG-8 سیمیا

کابل کواکسیال RG-8 سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل شبکه SF/UTP سیمیا

کابل شبکه SF/UTP سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل شبکه U/UTP سیمیا

کابل شبکه U/UTP سیمیا

تماس با فروشگاه
کابل شبکه F/UTP سیمیا

کابل شبکه F/UTP سیمیا

تماس با فروشگاه